Oral presentations

Download of Book of abstract

12 February 2016 (Friday)

 

Plenary lecture
Location 2

14:00-14:25 Podani János: Towards a better understanding of plants and their classification En

 

Session 1

Chair: Podani János
Mountain refugia in the Carpato-Balkan area (Hegyvidékek mint a Kárpát-Balkáni terület refúgiumai)
Location 2

14:30

Höhn Mária: Phylogeographical niche conservation and adaptive behaviour reflected in the genetic structure of Pinus cembra and Pinus sylvestris populations from East Central Europe. (Filogeográfiai niche konzerváció és adaptív magatartás kelet-közép-európai erdei- és cirbolyafenyő populációk molekuláris genetikai mintázatában.)

 En 
14:45

Jelena Aleksić: Sprucing up Serbian spruce. (Van új a nap alatt: a szerb luc eredete.)

En
15:00

Tóth Endre György & Höhn Mária: Genetic structure and demography of isolated Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations from the Carpathians and the Pannonian Basin. (A Kárpátok és a Pannon-medence izolált erdeifenyő (Pinus sylvestris L.) populációinak molekuláris genetikai struktúrája és demográfiai története.)

 Hu
15:15

Markéta Táborská, Tomáš Přívětivý, Tomáš Vrška & Ódor Péter: Dead wood inhabiting bryophytes and their relationship to tree species and decay stages in natural fir-beech mixed forest in Czech Republic. (Korhadó fákon megjelenő mohák fafajokhoz és korhadási fázisokhoz kapcsolódó preferenciái egy természetes jegenyefenyves-bükkös erdőben a Nyugati-Beszkidekben (Csehország).)

En
16:00

Bátori Zoltán, Farkas Tünde, Szabó Anna, Havadtői Krisztina, E. Vojtkó Anna, Tölgyesi Csaba, Cseh Viktória, Erdős László, Maák István Elek & Vojtkó András: The role of macroclimate, vegetation cover and slope exposure on the species preservation of karst dolines. (A makroklíma, növényzeti borítás és kitettség hatása a töbrök fajmegőrző képességére.)

Hu
16:15

Mihai Puşcaş & Philippe Choler: The alpine grasslands dominated by Carex curvula in the Carpathians: biogeographical connections with other temperate European mountains and diversity patterns. (Görbe sás (Carex curvula) dominálta havasi gyepek: diverzitási mintázatok és növényföldrajzi kapcsolatok Európa mérsékelt övének hegyvidékei felé.)

En
16:30

Laczkó Levente, Bauer Norbert, Molnár V. Attila & Sramkó Gábor: Phylogeography of bears’s ears (Primula auricula agg.) in the Carpathian Basin. (A medvefülkankalinok (Primula auricula agg.) filogeográfiája a Kárpát-medencében.)

En
16:45

Babai Dániel & Molnár Zsolt: To the margin of an ethnoecological study – the contribution of the farmers of Gyimes to the flora of the Eastern Carpathians. (Egy etnoökológiai kutatás margójára – a gyimesi gazdák hozzájárulása a Keleti-Kárpátok flórájához.)

Hu

 

 

13 February 2016 (Saturday)

 

Plenary lecture
Location 2

9:00-9:15     Molnár V. Attila: Publish or perish: recent possibilities, expectations and trends in botanical publications. (Publikációs lehetőségek, elvárások, aktuális trendek a botanikában.) Hu

 

Session 2a

Chair: Molnár V. Attila
Freshwater habitats (Vizes élőhelyek)
Location 2

9:15

Jakab Gusztáv, Törőcsik Tünde, Náfrádi Katalin, Benkő Elek, Király Gergely, Takács Gábor & Sümegi Pál: Environmental history of Kistómalom Fen (Sopron, Hungary). (A Kistómalmi-láprét (Sopron) kialakulása környezettörténeti vizsgálatok alapján.)

Hu
9:30

Skribanek Anna & Schmidthoffer Ildikó: Investigations on the photosynthesis physiology of the plants at Hévíz outlet channel. (A hévízi kifolyó néhány növényfajának fotoszintézis-élettani vizsgálata.)

En
9:45

Lukács Balázs András, Tóth János Pál, Sramkó Gábor, Horváth Orsolya, Agnieszka Popiela, Mesterházy Attila & Molnár V. Attila: Flood induced phenotypic plasticity in amphibious genus Elatine (Elatinaceae): taxonomical perspectives. (A vízborítottság által kiváltott fenotipikus plaszticitás vizsgálata európai Elatine fajok között: taxonómiai következtetések.)

En
10:00

E. Vojtkó Anna, Mesterházy Attila, Süveges Kristóf & Lukács Balázs András: Does seed bank reflect the aboveground diversity of native and alien macrophytes in a European thermal river? (A magbank és a felszíni vegetáció vizsgálata őshonos és idegenhonos hínárnövényekkel dominált termálvizű vízfolyás esetében.)

Hu
10:15

Kevey Balázs: The syntaxonomical relationship of softwood and hardwood gallery forests in the Szigetköz. (Puha- és keményfás ligeterdők kapcsolata a Szigetközben.)

Hu
10:30

Nagy János György, Cserhalmi Dániel, Fogarasi Gábor, Tóth Zsuzsa, Tolnai Márton, Klátyik Szandra, Erdős Márton, Kissné Uzonyi Ágnes & Endrédi Anett: Water chemistry studies on four NE Hungarian Sphagnum mires. (Összehasonlító vízkémiai vizsgálatok négy északkelet-magyarországi tőzegmohalápon.)

 

 

Session 2b

Chair: Király Gergely
Mapping of flora and vegetation (Flóra- és vegetációtérképezés)
Location 3

9:15 Peter Erzberger & Németh Csaba: Bryophyte recording in Hungary – results 2012–2015. (Mohatérképezés Magyarországon – a 2012 és 2015 közötti periódus eredményei.) En
9:30

Cserhalmi Dániel & Erdős László: The role of error matrices and Kappa coefficient in retrospective mapping. (Hibamátrixok és a Kappa együttható szerepe a retrospektív térképezésben.

En
9:45

Deme Judit, Peter Erzberger, Kovács Dániel, Lőkös László, Németh Csaba, Ódor Péter, Papp Beáta, Tóth István Zsolt & Csiky János: Distribution and habitat preference of Buxbaumia aphylla in Hungary. (A levéltelen koboldmoha (Buxbaumia aphylla) magyarországi elterjedése és élőhelyi preferenciája.)

Hu
10:00

Schmotzer András: Distribution patterns of steppe and forest-steppe flora of the Heves Plain. (Elterjedési mintázatok a Hevesi-sík sztyepp és erdőssztyepp flórájában.)

En
10:15

Deák József Áron: Proposal for modification of microchor-border of SE Hungary with the synthesis of vegetation, geographical data and old maps. (Javaslat Délkelet-Magyarország kistájhatárainak módosítására a vegetáció, földrajzi adatbázisok, történeti térképek alapján.)

En
10:30

Zólyomi Bálint (†), Szmorad Ferenc, Molnár Zsolt, Molnár Csaba, Barina Zoltán, Bauer Norbert, Biró Marianna, Csathó András István, Csiky János, Deák József Áron, Gulyás Gergely, Jakab Gusztáv, Juhász Magdolna, Kevey Balázs, Király Gergely, Kun András, Lendvai Gábor, Magos Gábor, Mesterházy Attila, Molnár Attila, Nagy János, Nagy József, Schmidt Dávid, Schmotzer András, Sramkó Gábor, Szigetvári Csaba, Teleki Balázs, Tímár Gábor, Tóth István Zsolt & Vojtkó András: Natural vegetation of Hungary: an updated version of "Zólyomi map". (Magyarország természetes vegetációja: Zólyomi Bálint térképének megújítása.)

Hu

 

Session 3a

Chair: Dancza István
Man-made habitats (Mesterséges élőhelyek)
Location 2

11:15

Fekete Réka, Nagy Timea, Biró Éva, Bódis Judit, Takács Attila, Tökölyi Jácint & Molnár V. Attila: Roadside verges as orchid habitats. (Útszegélyek, mint orchidea élőhelyek.)

Hu
11:30

Király Gergely, Bohumil Trávniček & Vojtěch Žila: Preliminary results of the taxonomic research of Taraxacum sect. Ruderalia in Hungary. (A Taraxacum sect. Ruderalia csoport taxonómiai vizsgálata Magyarországon.)

Hu
11:45

Löki Viktor, Schmotzer András, Süveges Kristóf, Nagy Timea, Takács Attila, Koscsó János, Fekete Réka, Magos Gábor, Tökölyi Jácint & Molnár V. Attila: The botanical heritage of graveyards of the Carpathian Basin. (A Kárpát-medence temetőinek növénytani öröksége.)

Hu
12:00

Takács Attila, Máté András, Molnár Attila, Löki Viktor, Nagy Timea, Tökölyi Jácint & Molnár V. Attila: Occurrences of Spiraea crenata in Hungarian graveyards. (A csipkés gyöngyvessző (Spiraea crenata) előfordulása temetőkben.)

Hu
12:15

Csecserits Anikó, Botta-Dukát Zoltán, Rédei Tamás, Lhotsky Barbara & Halassy Melinda: Factors affecting the invasion level of plants in landscape with heterogeneous land-use. (Növényi inváziót meghatározó tényezők heterogén tájhasználatú tájban.)

Hu
12:30

Kiss Péter János & Körmöczi László: What is the effect of the structure of a big city on spontaneous vegetation? – A preliminary study from semi-natural vegetation of Szeged. (Milyen hatással van a spontán betelepülő növényzetre egy nagyváros szerkezete? – Előtanulmány Szeged város természetközeli növényzetének ismeretéhez.)

Hu
12:45

Nagy Katalin (1) & Pinke Gyula: Stubble fields weed vegetation in Maros County. (Tarlók gyomnövényzetének vizsgálata Maros megye területén.)

Hu
13:00

Czóbel Szilárd, Balikó Viktória, Skutai Julianna & Szirmai Orsolya: Full-scope survey, unique identification and health check of tree species in the Botanical Garden of Szent István University. (A Szent István Egyetem Botanikus Kert fafajainak teljes körű felmérése, egyedi megjelölése és egészségügyi állapotának vizsgálata.)

Hu

 

Session 3b

Chair: Molnár Zsolt
Steppe habitats in the Carpathian Basin (A Kárpát-medence pusztai élőhelyei)
Location 3

11:15

Matthias Kropf, Katharina Bardy, Höhn Mária & Kristina Plenk: A phylogeographical transect study from the Hungarian Pannonicum towards the westernmost limit of Central European steppe plants. (Pusztai növények leszármazásának vizsgálata a Pannonicumtól Közép-Európáig.)

En
11:30

Kristina Plenk, Katharina Bardy, Höhn Mária, Mike Thiv & Matthias Kropf: Genetic variation and obvious relict status of the Pontic-Pannonian steppe species Linum flavum L. (Linaceae) in Central Europe. (A pontuszi-pannóniai sárga len (Linum flavum) genetikai változatossága és reliktum státusza Közép-Európában.)

En
11:45

Takács Gábor, Schmidt Dávid & Király Gergely: Protected and Natura 2000 plant species in sandsteppes around Győr. (Védett és közösségi jelentőségű növényfajok előfordulása a Győr környéki homokpusztákon.)

En
12:00

Vadász Csaba: The devil is in the detail: proper grazing increases, improper grazing reduces floral diversity at primary grasslands. (Az ördög a részletekben rejlik: a „helyes” legeltetés növeli, a „helytelen” csökkenti a florális diverzitást a Peszéri ősgyepeken.)

En
12:15

Szatmari Paul-Marian, Karácsonyi Károly & Gavril Negrean: Plant species at the margin of their distribution in the northwestern part of Romania. (Areaszéleken jelentkező növényfajok Románia északnyugati részén.)

Hu
12:30

Deák Balázs, Valkó Orsolya, Török Péter & Tóthmérész Béla: The role of kurgans in preserving steppe grasslands and grassland specialist species. (Kurgánok szerepe a sztyeppi élőhelyek és fajok megőrzésében.)

Hu
12:45

Bede Ádám & Csathó András István: Data for the presence of loess cliff vegetation on kurgans in the Middle Tiszántúl region (Hungary). (A közép-tiszántúli halmokon előforduló löszfalnövényzet-állományok értékelése.)

Hu
13:00

Sramkó Gábor, Laczkó Levente, Sallainé Kapocsi Judit, Lisztes-Szabó Zsuzsa & Molnár V. Attila: Conservation genetics of the endangered steppe relict, Salvia nutans, on its distribution periphery – conservation implications. (A bókoló zsálya hazai, periférikus állományainak populációgenetikai vizsgálata – tanulságok a természetvédelem számára.)

En

 

Session 4a

Chair: Ódor Péter
Experimental botany (Kísérletes botanika)
Location 2

15:00

Valkó Orsolya, Tóthmérész Béla, Kelemen András, Török Péter, Miglécz Tamás, Szabó Szilárd, Szabó Gergely, Kapocsi István & Deák Balázs: Alkali grassland recovery in grassland restoration projects. (Szikes gyepek tájléptékű rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Parkban.)

Hu
15:15

Radócz Szilvia, Tóthmérész Béla, Valkó Orsolya, Tóth Katalin, Kelemen András, Miglécz Tamás, Sonkoly Judit, Török Péter & Deák Balázs: Restoration projects supporting biodiversity of kurgans in the Hortobágy National Park. (Kunhalmok természetvédelmi kezelésének eredményei a Hortobágyi Nemzeti Parkban.)

Hu
15:30

Tóthmérész Béla, Deák Balázs, Radócz Szilvia, Török Péter, Anita Kirmer, Sabine Tischew, Tóth Katalin, Kelemen András, Miglécz Tamás, Sonkoly Judit, Tóth Edina, Kiss Réka, Kapocsi István & Valkó Orsolya: Large-scale grassland restoration with high diversity seeding and regional seed propagation in Hungary. (Fajgazdag magkeverékek fejlesztése természetvédelmi gyeprekonstrukciós programokhoz.)

Hu
15:45

Házi Judit, Bartha Sándor, Szentes Szilárd, Wichmann Barnabás & Penksza Károly: Effects of long-term mowing on the sward composition in secondary dry grasslands. (A hosszú távú kaszálás gyepszerkezetre gyakorolt hatásának vizsgálata másodlagos szárazgyepekben.)

Hu
16:00

Tóth Katalin, Tóthmérész Béla, Török Péter, Kelemen András, Miglécz Tamás, Deák Balázs, Radócz Szilvia, Simon Edina, Lukács Balázs & Valkó Orsolya: The role of seed banks in sustaining alkali grassland biodiversity. (A magbank szerepe a szikes gyepek fajgazdagságának fenntartásában.)

Hu
16:15

Kövendi-Jakó Anna, Csecserits Anikó, Halassy Melinda & Török Katalin: The impact of cold treatment on germination of native species used in restoration experiment. (Hidegkezelés hatása a restaurációban felhasznált honos fajok csírázására.)

En
16:30

Molnár V. Attila, Sonkoly Judit, Lovas-Kiss Ádám, Fekete Réka, Takács Attila, Somlyay Lajos & Török Péter: High seed viability was recorded even after 131 years of dry storage for the threatened annual legume, Astragalus contortuplicatus. (A magok hosszú távú túlélése: a veszélyeztetett tekert csüdfű (Astragalus contortuplicatus) magjai 131 évnyi herbáriumi tárolás után is csíráztak.)

Hu
16:45

Nagy Timea, Tökölyi Jácint, Biró Éva, Molnár V. Attila, Tóth Péter & Bódis Judit: Can we increase the reproductive success of wild orchid species? A case study on instance of Anacamptis morioDactylorhiza incarnata and Neotinea tridentata. (Tudjuk-e növelni a vadon élő kosborfajok termésképzési sikerét? Esettanulmány az Anacamptis morioDactylorhiza incarnata és a Neotinea tridentata példáján.)

Hu

 

Session 4b

Chair: Höhn Mária
Chaos and tidying up (Káosz és rendrakás)
Location 3

15:00

Bogdan-Iuliu Hurdu, Jan Kliment, Peter Turis, Jozef Sibik, Andrew Novikoff, Michał Ronikier, Patrik Mráz, Marjan Niketić, Mihai Puşcaş & Julien Renaud: Overview and digital integration of the research on plant endemism in the Carpathian Mountains: current status and perspectives. (A Kárpátok endemikus növényfajainak áttekintése és digitális adatbázisa: aktuális helyzet és kilátások.)

En
15:15

Marija Kovački & Goran Anačkov: Supergenus Rubus in Vojvodina – what can be discovered solely from literature. (Szedrek a Vajdaságban – ami az irodalmakból kiolvasható.)

En
15:30

Király Gergely, Bohumil Trávniček & Vojtěch Žila: Taxonomic studies of Rubus subgen. Rubus in the Pannonian Basin – a bit closer to the understanding of a “mysterious” group. (A Rubus alnemzetség taxonómiai kutatása a Kárpát-medencében – egy lépéssel közelebb egy „titokzatos”  csoport megértéséhez.)

En
15:45

Milica Rat, Andrijana Andrić & Goran Anačkov: Ornithogalum sect. Heliocharmos in the Carpato-Pannonian region: harmonization of nomenclature, taxonomy and herbarium data. (Az Ornithogalum nemzetség Heliocharmos szekciója a Kárpát-medencében: a nevezéktan, taxonómia és herbáriumi adatok összehangolása.)

En
16:00

Lengyel Attila, Bauer Norbert, Csiky János, Illyés Eszter (†), Király Gergely, Purger Dragica & Botta-Dukát Zoltán: Classification and syntaxonomy of mesic meadows of Hungary. (Mezofil gyepek osztályozása és szüntaxonómiája Magyarországon.)

En
16:15

Baráth Kornél, Lengyel Attila, Schmidt Dávid & Csiky János: Reasons for the habitat differences of the Hungarian Cuscuta species. (A hazai arankafajok élőhelyi különbözőségének okai.)

En
16:30

Kerényi-Nagy Viktor, Sánchez Ramón Ferré & Penksza Károly: Hybrids of Crataegus rosaeformis and C. monogyna in Europe. (A Crataegus rosaeformis ×C. monogyna hibridek Európában.)

Kerényi-Nagy Viktor, Penksza Károly & Házi Judit: The problems of theory of species – microspecies presented through some of the genera of the Rosaceae family. (A faj–kisfaj-elmélet problémái a Rosaceae család néhány nemzetségén keresztül bemutatva.)

Hu
16:45

Lisztes-Szabó Zsuzsa, Kiss Hanga Johanna, Kovács Szilvia, Schmotzer András, Szalóki Gábor & Sramkó Gábor: (Will we have another Hungaricum? Screening ploidy levels in Slovak and Hungarian populations of Thlaspi jankae. (Lesz-e hungaricum a Thlaspi jankae? Ploidszintek a Thlaspi jankae szlovákiai és hazai populációiban.)

Hu

 

 

14 February 2016 (Sunday)

 

Plenary lecture 
Location 2
9:00-9:15 Andrik Éva & Roman Kish: Main directions of botanical studies in Transcarpathia. (Aktuális botanikai kutatások Kárpátalján.) En

 

Session 5

Chair: Jakab Gusztáv & Margóczi Katalin
Botany in timescale (Múlt és jelen a botanikában)
Location 2

9:15

Bartha László, Macalik Kunigunda, Szabó Emerencia, Filip Jovanović, Hasan Yildirim, Bohumil Trávniček, Horia L. Banciu, Dimitri Zubov, Sırrı Yüzbaşıoğlu & Keresztes Lujza: Isolation and escape from the Carpathian Basin of geophyte phylogeographical lineages: lessons from Scilla bifolia and Galanthus nivalis. (Geofiton leszármazási vonalak elszigetelődése és kirajzása a Kárpát-medencéből a Scilla bifolia és Galanthus nivalis példáján.)

En
9:30

Biró Marianna, Bölöni János & Molnár Zsolt: Long-term habitat changes from the 18th century in Hungary. (Hosszú távú élőhelyváltozási trendek Magyarországon a 18. századtól napjainkig.)

Hu
9:45

Bőhm Éva Irén: Landscape history and utilization practices on the islands of the Vác Branch of the Danube Bend. (Tájtörténet, tájhasználat a Dunakanyar szigetein.)

Hu
10:00

Bartók Katalin: The unpublished monograph "Topographical and botanical description of Szovata spa and its surrounding" by Erazmus Gyula Nyárády. (Nyárády Erazmus Gyula kéziratban megmaradt munkája „Szováta fürdő és környékének helyrajzi és növénytani leírása”.)

Hu
10:15

Berki Imre, Teleki Balázs & Csiszár Ágnes: Changes of the herbaceous and shrub layer in the forests of Hungary. (A lágyszárú- és cserjeszint változása erdeinkben 5-6 évtized távlatából.)

Hu
10:30

Tölgyesi Csaba, Bátori Zoltán & Erdős László: Vegetation boundary dynamics in steppe-wetland mosaics of the Kiskunság. (Vegetációs határok dinamikájának vizsgálata kiskunsági sztyepp-láp mozaikos élőhelyeken.)

En
11:15 Myroslav Shevera, Vera Protopopova, Yakiv Didukh, Olena Kozak, Illya Chorney, Vasyl Budzhak & Alla Tokaryuk: Reaction of invasive species on climatic changes. (Invazív fajok klímaváltozásra adott válasza.) En
11:30

Milica Rat, Goran Anačkov, Slobodan Bojčić, Bojana Bokić, Mirjana Ćuk, Ružica Igić, Miloš Ilić, Jelena Knežević, Marija Kovački, Boris Radak, Milica Radanović, Marko Rućando, Goran Tmušić & Dragana Vukov: Alien species in Serbia – invasiveness vs. management; taxonomy in between. (Szerbia özönnövényei – inváziós hajlam, kezelés és taxonómia.)

En
11:45

Schmidt Dávid & Király Gergely: A gyorsforgalmi úthálózat szerepe egyes növényfajok terjedésében Magyarországon. (The role of the motorway network in the plant invasions in Hungary.)

En
12:00

Kelemen András, Valkó Orsolya, Kröel-Dulay György, Deák Balázs, Török Péter, Miglécz Tamás, Tóth Katalin, Balogh Nóra, Kelbert Bernadett & Tóthmérész Béla: Common milkweed (Asclepias syriaca) – a neutral species or a noxious invader? (A selyemkóró (Asclepias syriaca) inváziójának hatása homoki gyepek őshonos fajaira.)

Hu
12:15

Molnár Zsolt, Vadász-Besnyői Vera, Máté János, Kelemen András, Bartha Sándor, Kun Róbert, Máté András & Vadász Csaba: Grazing preference of herded meat cattle in species-rich grasslands. (Pásztorolt szarvasmarha legelési preferenciája fajgazdag gyeptársulásokban.)

En/Hu
12:30

Demeter László, Csicsek Gábor, Molnár Zsolt & Horváth Ferenc: Stand structure characteristics of near-natural hardwood floodplain forests on the Bereg Plain: the role of forest history. (Természetközeli öreg folyó menti keményfaligetek faállomány-szerkezetének vizsgálata a Beregi-síkon: a történet szerepe.)

En/Hu
12:45

Varga Anna, Molnár Zsolt, Biró Marianna, Demeter László, Ujházy Noémi, Gellény Krisztina, Ulicsni Viktor, Hollós Roland, Molnár Ábel, Margóczi Katalin, Béres Sándor, Horváth Dénes, Horváth Mirjam, Samu Zoltán Tamás, Juhász Melinda, Juhászné Türke Ildikó, Miókovics Eszter & Babai Dániel: An important driver of vegetation dynamics: diverse habitat use by grazing systems. (A vegetációdinamika egyik fontos mozgatója: legeltetési rendszerek sokszínű élőhely-használata.)

En/Hu
13:00

Barina Zoltán, Lőkös László, Papp Beáta, Pifkó Dániel & Szurdoki Erzsébet: A new generation has grown up – History of Advances in research on the floristics and vegetation of the Carpato-Pannonian region conferences. (Felnőtt egy generáció – Az aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében konferenciák története.)

En/Hu