Előadások

Letölthető Előadások és poszterek összefoglalói

2016. február 12. (péntek)

 

Plenáris előadás 
Helyszín 2

14:00-14:25 Podani János: Towards a better understanding of plants and their classification En

 

Szekció 1

Elnök: Podani János
Hegyvidékek mint a Kárpát-Balkáni terület refúgiumai (Mountain refugia in the Carpato-Balkan area)
Helyszín 2

14:30

Höhn Mária: Filogeográfiai niche konzerváció és adaptív magatartás kelet-közép-európai erdei- és cirbolyafenyő populációk molekuláris genetikai mintázatában. (Phylogeographical niche conservation and adaptive behaviour reflected in the genetic structure of Pinus cembra and Pinus sylvestris populations from East Central Europe.)

 En 
14:45

Jelena Aleksić: Van új a nap alatt: a szerb luc eredete. (Sprucing up Serbian spruce.)

En
15:00

Tóth Endre György & Höhn Mária: A Kárpátok és a Pannon-medence izolált erdeifenyő (Pinus sylvestris L.) populációinak molekuláris genetikai struktúrája és demográfiai története. (Genetic structure and demography of isolated Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations from the Carpathians and the Pannonian Basin.)

 Hu
15:15

Markéta Táborská, Tomáš Přívětivý, Tomáš Vrška & Ódor Péter:  Korhadó fákon megjelenő mohák fafajokhoz és korhadási fázisokhoz kapcsolódó preferenciái egy természetes jegenyefenyves-bükkös erdőben a Nyugati-Beszkidekben (Csehország). (Dead wood inhabiting bryophytes and their relationship to tree species and decay stages in natural fir-beech mixed forest in Czech Republic.)

En
16:00

Bátori Zoltán, Farkas Tünde, Szabó Anna, Havadtői Krisztina, E. Vojtkó Anna, Tölgyesi Csaba, Cseh Viktória, Erdős László, Maák István Elek & Vojtkó András: A makroklíma, növényzeti borítás és kitettség hatása a töbrök fajmegőrző képességére. (The role of macroclimate, vegetation cover and slope exposure on the species preservation of karst dolines.)

Hu
16:15

Mihai Puşcaş & Philippe Choler: Görbe sás (Carex curvula) dominálta havasi gyepek: diverzitási mintázatok és növényföldrajzi kapcsolatok Európa mérsékelt övének hegyvidékei felé. (The alpine grasslands dominated by Carex curvula in the Carpathians: biogeographical connections with other temperate European mountains and diversity patterns.)

En
16:30

Laczkó Levente, Bauer Norbert, Molnár V. Attila & Sramkó Gábor: A medvefülkankalinok (Primula auricula agg.) filogeográfiája a Kárpát-medencében. (Phylogeography of bears’s ears (Primula auricula agg.) in the Carpathian Basin.)

En
16:45

Babai Dániel & Molnár Zsolt: Egy etnoökológiai kutatás margójára – a gyimesi gazdák hozzájárulása a Keleti-Kárpátok flórájához. (To the margin of an ethnoecological study – the contribution of the farmers of Gyimes to the flora of the Eastern Carpathians.)

Hu

 

 

2016. február 13. (szombat)

 

Plenáris előadás
Helyszín 2

9:00-9:15     Molnár V. Attila: Publikációs lehetőségek, elvárások, aktuális trendek a botanikában. (Publish or perish: recent possibilities, expectations and trends in botanical publications.) Hu

 

Szekció 2a

Elnök: Molnár V. Attila
Vizes élőhelyek (Freshwater habitats)
Helyszín 2

9:15

Jakab Gusztáv, Törőcsik Tünde, Náfrádi Katalin, Benkő Elek, Király Gergely, Takács Gábor & Sümegi Pál: A Kistómalmi-láprét (Sopron) kialakulása környezettörténeti vizsgálatok alapján. (Environmental history of Kistómalom Fen (Sopron, Hungary).)

Hu
9:30

Skribanek Anna & Schmidthoffer Ildikó: A hévízi kifolyó néhány növényfajának fotoszintézis-élettani vizsgálata. (Investigations on the photosynthesis physiology of the plants at Hévíz outlet channel.)

Hu
9:45

Lukács Balázs András, Tóth János Pál, Sramkó Gábor, Horváth Orsolya, Agnieszka Popiela, Mesterházy Attila & Molnár V. Attila: A vízborítottság által kiváltott fenotipikus plaszticitás vizsgálata európai Elatine fajok között: taxonómiai következtetések. (Flood induced phenotypic plasticity in amphibious genus Elatine (Elatinaceae): taxonomical perspectives.)

En
10:00

E. Vojtkó Anna, Mesterházy Attila, Süveges Kristóf & Lukács Balázs András: A magbank és a felszíni vegetáció vizsgálata őshonos és idegenhonos hínárnövényekkel dominált termálvizű vízfolyás esetében. (Does seed bank reflect the aboveground diversity of native and alien macrophytes in a European thermal river?)

Hu
10:15

Kevey Balázs: Puha- és keményfás ligeterdők kapcsolata a Szigetközben. (The syntaxonomical relationship of softwood and hardwood gallery forests in the Szigetköz.)

Hu
10:30

Nagy János György, Cserhalmi Dániel, Fogarasi Gábor, Tóth Zsuzsa, Tolnai Márton, Klátyik Szandra, Erdős Márton, Kissné Uzonyi Ágnes & Endrédi Anett: Összehasonlító vízkémiai vizsgálatok négy északkelet-magyarországi tőzegmohalápon. (Water chemistry studies on four NE Hungarian Sphagnum mires.)

EN/Hu

 

Szekció 2b

Elnök: Király Gergely
Flóra- és vegetációtérképezés (Mapping of flora and vegetation)
Helyszín 3

9:15 Peter Erzberger & Németh Csaba: Mohatérképezés Magyarországon – a 2012 és 2015 közötti periódus eredményei. (Bryophyte recording in Hungary – results 2012–2015.) En
9:30

Cserhalmi Dániel & Erdős László: Hibamátrixok és a Kappa együttható szerepe a retrospektív térképezésben. (The role of error matrices and Kappa coefficient in retrospective mapping.)

En
9:45

Deme Judit, Peter Erzberger, Kovács Dániel, Lőkös László, Németh Csaba, Ódor Péter, Papp Beáta, Tóth István Zsolt & Csiky János: A levéltelen koboldmoha (Buxbaumia aphylla) magyarországi elterjedése és élőhelyi preferenciája. (Distribution and habitat preference of Buxbaumia aphylla in Hungary.)

Hu
10:00

Schmotzer András: Elterjedési mintázatok a Hevesi-sík sztyepp és erdőssztyepp flórájában. (Distribution patterns of steppe and forest-steppe flora of the Heves Plain.)

En
10:15

Deák József Áron: Javaslat Délkelet-Magyarország kistájhatárainak módosítására a vegetáció, földrajzi adatbázisok, történeti térképek alapján. (Proposal for modification of microchor-border of SE Hungary with the synthesis of vegetation, geographical data and old maps.)

En
10:30

Zólyomi Bálint (†), Szmorad Ferenc, Molnár Zsolt, Molnár Csaba, Barina Zoltán, Bauer Norbert, Biró Marianna, Csathó András István, Csiky János, Deák József Áron, Gulyás Gergely, Jakab Gusztáv, Juhász Magdolna, Kevey Balázs, Király Gergely, Kun András, Lendvai Gábor, Magos Gábor, Mesterházy Attila, Molnár Attila, Nagy János, Nagy József, Schmidt Dávid, Schmotzer András, Sramkó Gábor, Szigetvári Csaba, Teleki Balázs, Tímár Gábor, Tóth István Zsolt & Vojtkó András: Magyarország természetes vegetációja: Zólyomi Bálint térképének megújítása. (Natural vegetation of Hungary: an updated version of "Zólyomi map".)

Hu

 

Szekció 3a

Elnök: Dancza István
Mesterséges élőhelyek (Man-made habitats)
Helyszín 2

11:15

Fekete Réka, Nagy Timea, Biró Éva, Bódis Judit, Takács Attila, Tökölyi Jácint & Molnár V. Attila: Útszegélyek mint orchidea élőhelyek. (Roadside verges as orchid habitats.)

Hu
11:30

Király Gergely, Bohumil Trávniček & Vojtěch Žila: A Taraxacum sect. Ruderalia csoport taxonómiai vizsgálata Magyarországon. (Preliminary results of the taxonomic research of Taraxacum sect. Ruderalia in Hungary.)

Hu
11:45

Löki Viktor, Schmotzer András, Süveges Kristóf, Nagy Timea, Takács Attila, Koscsó János, Fekete Réka, Magos Gábor, Tökölyi Jácint & Molnár V. Attila: A Kárpát-medence temetőinek növénytani öröksége. (The botanical heritage of graveyards of the Carpathian Basin.)

Hu
12:00

Takács Attila, Máté András, Molnár Attila, Löki Viktor, Nagy Timea, Tökölyi Jácint & Molnár V. Attila: A csipkés gyöngyvessző (Spiraea crenata) előfordulása temetőkben. (Occurrences of Spiraea crenata in Hungarian graveyards.)

Hu
12:15

Csecserits Anikó, Botta-Dukát Zoltán, Rédei Tamás, Lhotsky Barbara & Halassy Melinda: Növényi inváziót meghatározó tényezők heterogén tájhasználatú tájban. (Factors affecting the invasion level of plants in landscape with heterogeneous land-use.)

Hu
12:30

Kiss Péter János & Körmöczi László: Milyen hatással van a spontán betelepülő növényzetre egy nagyváros szerkezete? – Előtanulmány Szeged város természetközeli növényzetének ismeretéhez. (What is the effect of the structure of a big city on spontaneous vegetation? – A preliminary study from semi-natural vegetation of Szeged.)

Hu
12:45

Nagy Katalin (1) & Pinke Gyula: Tarlók gyomnövényzetének vizsgálata Maros megye területén. (Stubble fields weed vegetation in Maros County.)

Hu
13:00

Czóbel Szilárd, Balikó Viktória, Skutai Julianna & Szirmai Orsolya: A Szent István Egyetem Botanikus Kert fafajainak teljes körű felmérése, egyedi megjelölése és egészségügyi állapotának vizsgálata. (Full-scope survey, unique identification and health check of tree species in the Botanical Garden of Szent István University.)

Hu

 

Szekció 3b

Elnök: Molnár Zsolt
A Kárpát-medence pusztai élőhelyei (Steppe habitats in the Carpathian Basin)
Helyszín 3

11:15

Matthias Kropf, Katharina Bardy, Höhn Mária & Kristina Plenk: Pusztai növények leszármazásának vizsgálata a Pannonicumtól Közép-Európáig. (A phylogeographical transect study from the Hungarian Pannonicum towards the westernmost limit of Central European steppe plants.)

En
11:30

Kristina Plenk, Katharina Bardy, Höhn Mária, Mike Thiv & Matthias Kropf: A pontuszi-pannóniai sárga len (Linum flavum) genetikai változatossága és reliktum státusza Közép-Európában. (Genetic variation and obvious relict status of the Pontic-Pannonian steppe species Linum flavum L. (Linaceae) in Central Europe.)

En
11:45

Takács Gábor, Schmidt Dávid & Király Gergely: Védett és közösségi jelentőségű növényfajok előfordulása a Győr környéki homokpusztákon. (Protected and Natura 2000 plant species in sandsteppes around Győr.)

En
12:00

Vadász Csaba: Az ördög a részletekben rejlik: a „helyes” legeltetés növeli, a „helytelen” csökkenti a florális diverzitást a Peszéri ősgyepeken. (The devil is in the detail: proper grazing increases, improper grazing reduces floral diversity at primary grasslands.)

En
12:15

Szatmari Paul-Marian, Karácsonyi Károly & Gavril Negrean: Areaszéleken jelentkező növényfajok Románia északnyugati részén. (Plant species at the margin of their distribution in the northwestern part of Romania.)

Hu
12:30

Deák Balázs, Valkó Orsolya, Török Péter & Tóthmérész Béla: Kurgánok szerepe a sztyeppi élőhelyek és fajok megőrzésében. (The role of kurgans in preserving steppe grasslands and grassland specialist species.)

Hu
12:45

Bede Ádám & Csathó András István: A közép-tiszántúli halmokon előforduló löszfalnövényzet-állományok értékelése. (Data for the presence of loess cliff vegetation on kurgans in the Middle Tiszántúl region (Hungary).)

Hu
13:00

Sramkó Gábor, Laczkó Levente, Sallainé Kapocsi Judit, Lisztes-Szabó Zsuzsa & Molnár V. Attila: A bókoló zsálya hazai, periférikus állományainak populációgenetikai vizsgálata – tanulságok a természetvédelem számára. (Conservation genetics of the endangered steppe relict, Salvia nutans, on its distribution periphery – conservation implications.)

En

 

Szekció 4a

Elnök: Ódor Péter
Kísérletes botanika (Experimental botany)
Helyszín 2

15:00

Valkó Orsolya, Tóthmérész Béla, Kelemen András, Török Péter, Miglécz Tamás, Szabó Szilárd, Szabó Gergely, Kapocsi István & Deák Balázs: Szikes gyepek tájléptékű rekonstrukciója a Hortobágyi Nemzeti Parkban. (Alkali grassland recovery in grassland restoration projects.)

Hu
15:15

Radócz Szilvia, Tóthmérész Béla, Valkó Orsolya, Tóth Katalin, Kelemen András, Miglécz Tamás, Sonkoly Judit, Török Péter & Deák Balázs: Kunhalmok természetvédelmi kezelésének eredményei a Hortobágyi Nemzeti Parkban. (Restoration projects supporting biodiversity of kurgans in the Hortobágy National Park.)

Hu
15:30

Tóthmérész Béla, Deák Balázs, Radócz Szilvia, Török Péter, Anita Kirmer, Sabine Tischew, Tóth Katalin, Kelemen András, Miglécz Tamás, Sonkoly Judit, Tóth Edina, Kiss Réka, Kapocsi István & Valkó Orsolya: Fajgazdag magkeverékek fejlesztése természetvédelmi gyeprekonstrukciós programokhoz. (Large-scale grassland restoration with high diversity seeding and regional seed propagation in Hungary.)

Hu
15:45

Házi Judit, Bartha Sándor, Szentes Szilárd, Wichmann Barnabás & Penksza Károly: A hosszú távú kaszálás gyepszerkezetre gyakorolt hatásának vizsgálata másodlagos szárazgyepekben. (Effects of long-term mowing on the sward composition in secondary dry grasslands.)

Hu
16:00

Tóth Katalin, Tóthmérész Béla, Török Péter, Kelemen András, Miglécz Tamás, Deák Balázs, Radócz Szilvia, Simon Edina, Lukács Balázs & Valkó Orsolya: A magbank szerepe a szikes gyepek fajgazdagságának fenntartásában. (The role of seed banks in sustaining alkali grassland biodiversity.)

Hu
16:15

Kövendi-Jakó Anna, Csecserits Anikó, Halassy Melinda & Török Katalin: Hidegkezelés hatása a restaurációban felhasznált honos fajok csírázására. (The impact of cold treatment on germination of native species used in restoration experiment.)

En
16:30

Molnár V. Attila, Sonkoly Judit, Lovas-Kiss Ádám, Fekete Réka, Takács Attila, Somlyay Lajos & Török Péter: A magok hosszú távú túlélése: a veszélyeztetett tekert csüdfű (Astragalus contortuplicatus) magjai 131 évnyi herbáriumi tárolás után is csíráztak (High seed viability was recorded even after 131 years of dry storage for the threatened annual legume, Astragalus contortuplicatus.)

Hu
16:45

Nagy Timea, Tökölyi Jácint, Biró Éva, Molnár V. Attila, Tóth Péter & Bódis Judit: Tudjuk-e növelni a vadon élő kosborfajok termésképzési sikerét? Esettanulmány az Anacamptis morioDactylorhiza incarnata és a Neotinea tridentata példáján. (Can we increase the reproductive success of wild orchid species? A case study on instance of Anacamptis morioDactylorhiza incarnata and Neotinea tridentata.)

Hu

 

Szekció 4b

Elnök: Höhn Mária
Káosz és rendrakás (Chaos and tidying up)
Helyszín 3

15:00

Bogdan-Iuliu Hurdu, Jan Kliment, Peter Turis, Jozef Sibik, Andrew Novikoff, Michał Ronikier, Patrik Mráz, Marjan Niketić, Mihai Puşcaş & Julien Renaud: A Kárpátok endemikus növényfajainak áttekintése és digitális adatbázisa: aktuális helyzet és kilátások. (Overview and digital integration of the research on plant endemism in the Carpathian Mountains: current status and perspectives.)

En
15:15

Marija Kovački & Goran Anačkov: Szedrek a Vajdaságban – ami az irodalmakból kiolvasható. (Supergenus Rubus in Vojvodina – what can be discovered solely from literature.)

En
15:30

Király Gergely, Bohumil Trávniček & Vojtěch Žila: A Rubus alnemzetség taxonómiai kutatása a Kárpát-medencében – egy lépéssel közelebb egy „titokzatos”  csoport megértéséhez. (Taxonomic studies of Rubus subgen. Rubus in the Pannonian Basin – a bit closer to the understanding of a “mysterious” group.)

En
15:45

Milica Rat, Andrijana Andrić & Goran Anačkov: Az Ornithogalum nemzetség Heliocharmos szekciója a Kárpát-medencében: a nevezéktan, taxonómia és herbáriumi adatok összehangolása. (Ornithogalum sect. Heliocharmos in the Carpato-Pannonian region: harmonization of nomenclature, taxonomy and herbarium data.)

En
16:00

Lengyel Attila, Bauer Norbert, Csiky János, Illyés Eszter (†), Király Gergely, Purger Dragica & Botta-Dukát Zoltán: Mezofil gyepek osztályozása és szüntaxonómiája Magyarországon. (Classification and syntaxonomy of mesic meadows of Hungary.)

En
16:15

Baráth Kornél, Lengyel Attila, Schmidt Dávid & Csiky János: A hazai arankafajok élőhelyi különbözőségének okai. (Reasons for the habitat differences of the Hungarian Cuscuta species.)

En
16:30

Kerényi-Nagy Viktor, Sánchez Ramón Ferré & Penksza Károly: A Crataegus rosaeformis ×C. monogyna hibridek Európában. (Hybrids of Crataegus rosaeformis and C. monogyna in Europe.)

Kerényi-Nagy Viktor, Penksza Károly & Házi Judit: A faj–kisfaj-elmélet problémái a Rosaceae család néhány nemzetségén keresztül bemutatva. (The problems of theory of species – microspecies presented through some of the genera of the Rosaceae family.)

Hu
16:45

Lisztes-Szabó Zsuzsa, Kiss Hanga Johanna, Kovács Szilvia, Schmotzer András, Szalóki Gábor & Sramkó Gábor: Lesz-e hungaricum a Thlaspi jankae? Ploidszintek a Thlaspi jankae szlovákiai és hazai populációiban. (Will we have another Hungaricum? Screening ploidy levels in Slovak and Hungarian populations of Thlaspi jankae.)

Hu

 

 

2016. február 14. (vasárnap)

 

Plenáris előadás
Helyszín 2
9:00-9:15 Andrik Éva & Roman Kish: Aktuális botanikai kutatások Kárpátalján. (Main directions of botanical studies in Transcarpathia.) En

 

Szekció 5

Elnök: Jakab Gusztáv & Margóczi Katalin
Múlt és jelen a botanikában (Botany in timescale)
Helyszín 2

9:15

Bartha László, Macalik Kunigunda, Szabó Emerencia, Filip Jovanović, Hasan Yildirim, Bohumil Trávniček, Horia L. Banciu, Dimitri Zubov, Sırrı Yüzbaşıoğlu & Keresztes Lujza: Geofiton leszármazási vonalak elszigetelődése és kirajzása a Kárpát-medencéből a Scilla bifolia és Galanthus nivalis példáján. (Isolation and escape from the Carpathian Basin of geophyte phylogeographical lineages: lessons from Scilla bifolia and Galanthus nivalis.)

En
9:30

Biró Marianna, Bölöni János & Molnár Zsolt: Hosszú távú élőhelyváltozási trendek Magyarországon a 18. századtól napjainkig. (Long-term habitat changes from the 18th century in Hungary.)

Hu
9:45

Bőhm Éva Irén: Tájtörténet, tájhasználat a Dunakanyar szigetein. (Landscape history and utilization practices on the islands of the Vác Branch of the Danube Bend.)

Hu
10:00

Bartók Katalin: Nyárády Erazmus Gyula kéziratban megmaradt munkája „Szováta fürdő és környékének helyrajzi és növénytani leírása”.(The unpublished monograph "Topographical and botanical description of Szovata spa and its surrounding" by Erazmus Gyula Nyárády.)

Hu
10:15

Berki Imre, Teleki Balázs & Csiszár Ágnes: A lágyszárú- és cserjeszint változása erdeinkben 5-6 évtized távlatából. (Changes of the herbaceous and shrub layer in the forests of Hungary.)

Hu
10:30

Tölgyesi Csaba, Bátori Zoltán & Erdős László: Vegetációs határok dinamikájának vizsgálata kiskunsági sztyepp-láp mozaikos élőhelyeken. (Vegetation boundary dynamics in steppe-wetland mosaics of the Kiskunság.)

En
10:45 Myroslav Shevera, Vera Protopopova, Yakiv Didukh, Olena Kozak, Illya Chorney, Vasyl Budzhak & Alla Tokaryuk: Invazív fajok klímaváltozásra adott válasza. (Reaction of invasive species on climatic changes.) En
11:30

Milica Rat, Goran Anačkov, Slobodan Bojčić, Bojana Bokić, Mirjana Ćuk, Ružica Igić, Miloš Ilić, Jelena Knežević, Marija Kovački, Boris Radak, Milica Radanović, Marko Rućando, Goran Tmušić & Dragana Vukov: Szerbia özönnövényei – inváziós hajlam, kezelés és taxonómia. (Alien species in Serbia – invasiveness vs. management; taxonomy in between.)

En
11:45

Schmidt Dávid & Király Gergely: A gyorsforgalmi úthálózat szerepe egyes növényfajok terjedésében Magyarországon. (The role of the motorway network in the plant invasions in Hungary.)

En
12:00

Kelemen András, Valkó Orsolya, Kröel-Dulay György, Deák Balázs, Török Péter, Miglécz Tamás, Tóth Katalin, Balogh Nóra, Kelbert Bernadett & Tóthmérész Béla: A selyemkóró (Asclepias syriaca) inváziójának hatása homoki gyepek őshonos fajaira. (Common milkweed (Asclepias syriaca) – a neutral species or a noxious invader?)

Hu
12:15

Molnár Zsolt, Vadász-Besnyői Vera, Máté János, Kelemen András, Bartha Sándor, Kun Róbert, Máté András & Vadász Csaba: Pásztorolt szarvasmarha legelési preferenciája fajgazdag gyeptársulásokban. (Grazing preference of herded meat cattle in species-rich grasslands.)

En/Hu
12:30

Demeter László, Csicsek Gábor, Molnár Zsolt & Horváth Ferenc: Természetközeli öreg folyó menti keményfaligetek faállomány-szerkezetének vizsgálata a Beregi-síkon: a történet szerepe. (Stand structure characteristics of near-natural hardwood floodplain forests on the Bereg Plain: the role of forest history.)

Hu
12:45

Varga Anna, Molnár Zsolt, Biró Marianna, Demeter László, Ujházy Noémi, Gellény Krisztina, Ulicsni Viktor, Hollós Roland, Molnár Ábel, Margóczi Katalin, Béres Sándor, Horváth Dénes, Horváth Mirjam, Samu Zoltán Tamás, Juhász Melinda, Juhászné Türke Ildikó, Miókovics Eszter & Babai Dániel: A vegetációdinamika egyik fontos mozgatója: legeltetési rendszerek sokszínű élőhely-használata. (An important driver of vegetation dynamics: diverse habitat use by grazing systems.)

En/Hu
13:00

Barina Zoltán, Lőkös László, Papp Beáta, Pifkó Dániel & Szurdoki Erzsébet: Felnőtt egy generáció – Az aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében konferenciák története. (A new generation has grown up – History of Advances in research on the floristics and vegetation of the Carpato-Pannonian region conferences.)

En/Hu