Poszterek

Balázs V. L., Filep R. & Papp N.: Hunyor fajok (Helleborus sp.) európai elterjedése és népgyógyászati szerepe. (Distribution and ethnobotanical role of Helleborus species in Europe).

Balázs V. L., Pál W. R., Nagy U. D., Farkas Á. & Filep R.: A vadcsicsóka (Helianthus tuberosus s. l.) honos és adventív fajokra kifejtett allelopátiás hatása. (Allelopathic effect of Helianthus tuberosus (s. l.) on native and exotic species).

Balogh R., Béregi B., Saraiva, M. L., Novák T., Lőkös L., Papp B., Varga N. & Matus G.: Mészkerülő nyílt homoki gyep kriptogám közössége legelt és bekerített állományban. (Cryptogamic community in grazed and fenced stand of an acidic open sandy grassland).

Baráth K.: A kis aranka (Cuscuta epithymum) gazda-preferenciája Magyarországon. (Host preference of Cuscuta epithymum (L.) Nath. in Hungary).

Bauer N. & Mészáros A.: A nagyvad-kizárás hatásainak monitorozása molyhos tölgyes állományokban (Keleti-Bakony). (Influences of big game-exclusion on pubescent oak forest stands
(Bakony Mts, Hungary)).

Bede Á., Csathó A. I., Czukor P. & Sümegi P.: A hortobágyi Ecse-halom interdiszciplináris kutatása keretében végzett aktuális botanikai felmérés. (Actual botanical survey of an interdisciplinary research at the Ecse-halom kurgan in Hortobágy, Hungary).

Berecz T., Saláta D., Szirmai O., Csákvári E. & Czóbel Sz.: A tölgyújulat és a gyomviszonyok összehasonlító vizsgálata a Gödöllői Botanikus Kert erdőállományában. (Comparative study of oak seedlings and weed vegetation in the forest stand of Botanical Garden of Gödöllő).

Biró M. & Palotás B.: Kitaibel Pál útinaplóinak térinformatikai feldolgozása – a magyarországi útszakaszok és növényfaj említések helyének GIS adatbázisban való rögzítése. (Pál Kitaibel’s travel diary in GIS – localization of routes and species lists within Hungary in geodatabases).

Borsukevych, L. & Omelchuk, O.: Diversity of the floodplain forests in Transcarpathian Ukraine. (Kárpátalja ártéri ligeterdei).

Bőhm É. I.: Jégtörés után a Pilisben és a Visegrádi-hegységben. (Ice damage in the Pilis and Visegrád mountain range).

Csábi M. & Halász A.: Új orchideafaj, az Epipactis pseudopurpurata Mered’a a magyar flórában. (Epipactis pseudopurpurata Mered’a a new orchid species in the Hungarian flora).

Csathó A. I. & Csathó A. J.: A vetővirág (Sternbergia colchiciflora) előfordulása Temes megyében. A billédi Kálvária-halom flórája és vegetációja (Biled, Jud. Timiş). (The occurrence of Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. in Timiş (Temes) county. The flora and vegetation of Kalvarienberg kurgan near Biled (Billéd)).

Csecserits A., Lhotsky B., Kovács B. & Botta-Dukát Z.: Új növényi tulajdonság-adatok és példa lehetséges felhasználásukra. (New plant trait data and an example for their application).

Csepregi R., Kocsis M., Bartha S. G., Gyergyák K. & Papp N.: Az Anthyllis vulneraria, Galium mollugo és Veronica beccabunga elterjedése és etnobotanikai adatai Erdélyben. (Ethnobotanical data and distribution of Anthyllis vulneraria, Galium mollugo and Veronica beccabunga in Transylvania).

Csoma Z., Kohut E., Csoma Zs. & Molnár F.: Talajviszonyok értékelése a Syringa josikaea Jacq. fil. ex Rchb. Ukrán-Kárpátokban feltárt élőhelyein. (Evaluation of soil conditions on the explored habitats of Syringa josikaea Jacq. fil. ex Rchb. in the Ukrainian Carpathians).

Csontos P., Tamás J., Mucsi M., Ragályi P. & Szili-Kovács T.: Eltérő vízgazdálkodású szikes növénytársulások és talajaik mikroba közösségeinek elemzése többváltozós módszerekkel. (Comparisons of salt affected vegetation types and the bacterial communities in their soils under different hydrological regimes – a multivariate approach).

Dancza I.: Az aszályfű (Eleusine indica (L.) Gaertn.) cönológiai vizsgálata Budapesten. (Coenological studies on goose grass (Eleusine indica (L.) Gaertn.) in Budapest).

Dani M., Nagy K., Cseke K. & Kovács J. A.: Az Erdélyi-medence Krascheninnikovia ceratoides populációinak genetikai mintázata. (Genetic diversity of the Krascheninnikovia ceratoides populations from the Transylvanian Basin).

Deák M., Vadász Cs., Fülöp B., Nyári L. T., Bódis J. & Sisák I.: A homoki nőszirom (Iris arenaria W. et K.) termőhelyeinek talajtani jellemzői a Peszéradacsi-réteken. (Soil characteristics of semi-open sand grasslands inhabited by Iris arenaria W. et K.).

Deme J., Lengyel A., Tóth A., Papp B. & Csiky J.: A Mecsek hegység és a Dél-Zselic forrásgyepjeinek (Montio-Cardaminetea) társulástani és ökológiai vizsgálata. (Phytosociological and ecological research of spring plant communities (Montio-Cardaminetea) in the Mecsek and the South-Zselic).

Demeter A., Kovács E., Trenyik P. & Czóbel Sz.: Két özönnövény ökonómiai szempontú kiértékelése. Előzetes eredmények. (Economic evaluation of two invasive plant species. Preliminary results).

Dítě, D., Eliáš, P. jun. & Melečková Z.: Revision of historical and recent occurrence of Plantago tenuiflora in Slovakia. (A vékony útifű szlovákiai előfordulásának revíziója).

Eliáš, P. jun., Dítě, D., Melečková Z. & Eliašová, M.: Genus Corispermum in Slovakia: errors and myths versus reality. (A poloskamag nemzetség Szlovákiában: tévhitek és valóság).

Fábián Zs., Fehér B., Kun R., Kun A., Janata K. & Bérces S.: A hegyi tarsóka (Thlaspi montanum) pilisborosjenői állományának vizsgálata. (Studies on the Hungarian relict population of Thlaspi montanum near Pilisborosjenő).

Farkas E., Kondratyuk, S. Y., Lőkös L., Varga N. & Veres K.: Adatok az Odvas-hegy zuzmóflórájához. (Contributions to the lichen flora of Mt Odvas-hegy).

Galambos I. & Schmidt D.: Rómer Flóris herbáriumi lapjai a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának Történeti Gyűjteményében. (Herbarium sheets of Flóris Rómer in the Historical Collection of the Natural History Museum).

Havel A., Ujházy N., Kovács E. & Biró M.: Duna-völgyi szikes tavak állapotváltozásai és használatuk a 20. század közepétől. (Land-use and habitat changes of soda lakes in Duna-völgy from the middle of 20th century).

Hüse B., Deák B. & Tóthmérész B.: Adventív és őshonos elemek a debreceni parkok flórájában. (Flora of urban parks in Debrecen).

Jakovljević, K., Tomović, G. & Stevanović, V.: Distribution and conservation status of selected relict steppe species in Serbia. (Reliktum pusztai növényfajok elterjedése és természetvédelmi helyzete Szerbiában).

Jenačković, D., Jušković, M. & Ranđelović, V.: Effects of physicochemical properties of habitats on morphological variability species of monotypic genus Typha. (Az élőhely fizikai és kémiai tulajdonságainak hatása gyékényfajok morfológiai változatosságára).

Karácsonyi K., Negrean, G., Szatmari P.-M., Penksza K. & Kerényi-Nagy V.: A Radnóti-Gyarmati-galagonya Szilágy (Sălaj) megyében (Erdély, Románia). (The Radnóti-Gyarmati-hawthorn in Sălaj (Szilágy) county (Transylvania, Romania)).

Kerényi-Nagy V., Borus B., Ferré, S. R. & Penksza K.: Senecio inaequidens DC. (Asteraceae) előfordulások Közép- és Délnyugat-Európában. (Notes on the invasive narrow-leaved ragwort (Senecio inaequidens DC., Asteraceae) in Central and Southwest Europe).

Kisné Fodor L., Bata K., Varga I., Váczi O. & Érdiné Szekeres R.: Idegenhonos inváziós növényfajok európai szintű szabályozása és a hazai vonatkozásai. (EU regulation on invasive alien plant species and its relevance in Hungary).

Kiss H. J., Kovács Sz., Pető Á., Oláhné Tóth I. & Lisztes-Szabó Zs.: Hét pázsitfűfaj fitolitkészlete – a Kárpát-medencei referencia fitolit-adatbázis alapkövei. (Phytolith assemblage of seven grass species – foundation stones of the reference phytolith data base in the Carpathian Basin).

Kiss R., Tóthmérész B., Tóth K., Miglécz T., Valkó O., Kelemen A., Deák B., Sonkoly J., Tóth E., Radócz Sz., Matus G., Takács A., Molnár V. A., Ruprecht E., Horváth O., Kelbert B., Bálint P., Balogh N., Süve­ges K., Hüse B., Papp L., ifj. Papp L., Tóth Z., Baktay B., Málnási Csizmadia G., Oláh I., Peti E., Schel­len­berger J., Szalkovszki O. & Török P.: A pannon flóra új magtömeg adatbázisa. (New database of thousand-seed weights of species in the Pannonian Flora).

Kolarčik, V., Mikoláš, V., Kocová, V. & Krejzová, J.: “Crataegus problem”, the analyses of ploidy level and reproduction systems in Central European hawthorns. (A „galagonya-probléma”, közép-európai galagonyák szaporodásának és ploidszintjének vizsgálata).

Kovács A. & Rigó A.: A Budai Arborétum moha- és zuzmóflórája. (The bryophyte and lichen flora of the Botanical Garden Buda).

Kovács D. & Csiky J.: Eragrostis virescens J. Presl, egy új, adventív fűfaj Magyarországon. (Erag­ros­tis virescens J. Presl (Poaceae), a new alien species in Hungary).

Kovács D. & Lőkös L.: Ochrolechia subviridis, hazánk zuzmóflórájának egy új tagja. (Ochro­lechia subviridis, a new member of the Hungarian lichen flora).

Kovács J. A.: Hegyvidéki félszáraz gyepek és cönológiai viszonyaik Kelet-Erdélyben. (Mountainous semi-dry grasslands and their coenological relations in Eastern Transylvania).

Kovács Sz., Szűcs B., Habarics B., Lisztes-Szabó Zs. & Novák T.: Sziki kocsord (Peucedanum officinale L.) állományfelmérése a Szatmári-síkon. (Charting of Hog’s Fennel (Peucedanum officinale L.) in the Szatmár Plain).

Kovács T., Farkas S., Kecskés F. & Kovács O.: Élőhely-térképezés az Ágasegyháza–orgoványi réteken. (Habitat mapping at the meadows of Ágasegyháza–Orgovány).

Kovács Zs. & Barabás S.: Csírázásbiológiai vizsgálatok az óriás útifű (Plantago maxima Juss.) ex-situ védelembe vonásához. (Germination researches for the ex-situ conservation of the Giant plantain (Plantago maxima Juss.)).

Krstonosic, D., Skvorc, Z., Cestaric, D., Franjic, J. & Sever, K.: Species composition and environmental changes in forest plant communities in the Spačva Basin (E Croatia). (Fajösszetétel- és környezeti változások a Spačva-medence (Kelet-Horvátország) erdőtársulásaiban).

Kuzmanović, N. & Lakusić, D.: Coenoecological differentiation of the Balkan-Carpathian Sesleria rigida complex. (A Sesleria rigida fajcsoport cönológiája).

Macalik K.: Egy családi könyvtári hagyatékból előkerült Nyárády Erazmus Gyula her­bá­ri­um 1911-ből. (A herbarium of Erazmus Gyula Nyárády from 1911, from a private library).

Macalik K., Bartha L. & Keresztes L.: Az európai kakasmandikó (Erythronium dens-canis, Liliaceae) erdélyi populációinak sűrű mintázáson alapuló filogeográfiai elemzése. (Towards a densely sampled phylogeography of Erythronium dens-canis (Liliaceae) in Transylvania: disentangling the roles of microrefugia and past long-distance dispersal events).

Magyar V., Orlóci L. & Czóbel Sz.: Összehasonlító fenológiai vizsgálatok a SZIE Botanikus Kertjében és az ELTE Füvészkertjében. (Comparative phenological monitoring in the Botanical Garden of Szent István University and Botanical Garden of Eötvös Loránd University).

Mák O. K., Márton O. & Szurdoki E.: A Sphagnum recurvum fajcsoport morfológiai vizsgálata. (Morphological investigation of the Sphagnum recurvum group).

Malatinszky Á. & Ádám Sz.: Néhány érdekesebb florisztikai adat a Hernád-völgyből. (Floristical data from the Hernád Valley).

Margóczi K. & Juhász E.: A „józan paraszti ész” és a természetvédelmi kezelés: a dél-kiskunsági
semlyékek hagyományos használata. (The “horse sense” and the conservation management: traditional grassland management in the southern Kiskunság).

Mártonfi, P. & Kolarčik, V.: Onosma viridis – an accepted taxon of the genus Onosma in Carpathians and Pannonia. (Onosma viridis – a vértő nemzetség egy kárpát-pannon faja).

Matus G. & Barina Z.: A bókoló vajvirág (Orobanche cernua) hazai Kisalföldre új, másodlagos
előfordulása. (Orobanche cernua Loefl. at a new, secondary habitat at Kisalföld (NW Hungary)).

Molnár Á., Harsányi D., Tóth T., Őze P., Sallainé Kapocsi J., Molnár Zs., Biró M. & Varga A.: Használjuk, mint régen? – Hullámtéri faállományok legeltetéssel való özönnövény-visszaszorításának lehetőségei Hármas-Körös menti és határon túli tapasztalatok alapján. (Should we use it like before? – Potentials for suppression of invasive plant species by extensive grazing in forested floodway areas based on experiences gained along the Hármas-Körös river and across the border).

Molnár A. & Végvári Zs.: Korai holocén hőmaximum mértékének becslése fenyőfélék recens vertikális elterjedése alapján. (Reconstruction of early Holocene Thermal Maximum using recent vertical distribution of conifer species).

Nagy T., Bódis J. & Takács A.: A keszthelyi Balatoni Múzeum herbáriuma. (Herbarium of Balaton Museum in Keszthely).

Optasyuk, O., Romanyuk, D. & Chekman, M.: Polymorphism of the features of vegetative organs of Phalacroloma annuum (L.) Dumort. (Asteraceae) in the flora of Podolia (Ukraine). (Az egynyári seprence vegetatív szerveinek polimorfizmusa Podóliában (Ukrajna)).

Pályiné Deák N., Trenyik P., Skutai J. & Czóbel Sz.: Idős kocsánytalan tölgyek egészségügyi állapotfelmérése a Szent István Egyetem Botanikus Kertjében Gödöllőn. (Health check of old sessile oak trees in the Botanical Garden of Szent István University in Gödöllő).

Pápay G., Wichmann B., Házi J. & Penksza K.: Kaszálás és legeltetés hatása erdőirtás után kialakított mátrai gyepterületeken. (Effects of mowing and grazing on grasslands after deforestation
in the Mátra Mountains).

Papp B., Alegro, A., Erzberger, P., Szurdoki E., Šegota, V. & Sabovljević, M.: Szerbia és Horvátország Pannon régiójában található szikesek mohaflórája. (Bryophytes of saline areas in the Pannonian region of Serbia and Croatia).

ifj. Papp L. & Tóth Z.: A Kőérberki szikes rétek flórája. (The flora of Kőérberek alcalic meadows).

Penksza K., Hajnáczki S., Stilling F. T., Póti P., Zimmermann Z., Szabó G., Házi J., Kerényi-Nagy V. & Wichmann B.: Kecskelegelők botanikai és természetvédelmi vizsgálatai és értékelése. (Botanical study and evaluation of goat pastures from the nature conservation point of view).

Pénzesné K. E. & Szerdahelyi D.: Páfrányfajok téli nyugalmi és kora tavaszi periódusának fenológiai vizsgálata az Eszterházy Károly Főiskola Botanikus kertjében. (Phenological observation of pterydophyte species during winter and early spring season in the Botanical Garden of Eszterházy Károly University).

Peti E., Málnási Csizmadia G., Oláh I., Schellenberger J., Török K., Halász K. & Baktay B.: A Pannon Magbank gyűjteményének magbiológiai és morfológiai vizsgálatai és azok felhasználási lehetőségei. (Seed biology and morphology investigations on Pannon Seed Bank collection and possible applicability of the results).

Žuna Pfeiffer, T., Špoljarić Maronić, D., Zahirović, V., Stević, F., Kajan, K. & Mihaljević, M.: Steppe grassland flora of Natura 2000 site in Northeast Croatia. (Pusztagyepek Északkelet-Horvátország Natura 2000 területein).

Pifkó D., Barina Z. & Somogyi G.: Három elszigetelt Chamaecytisus faj rokonsági kapcsolatának vizsgálata. (Taxonomic relations of three disjunct Chamaecytisus taxa around the Carpathian Basin).

Pinke Gy., Blazsek K., Nagy K., Karácsony P. & Magyar L.: Néhány adventív gyomnövény előfordulása Magyarország szójavetéseiben. (The occurrence of some adventive weed species in Hungarian soybean fields).

Prlić, D. & Ozimec, S.: Floristic and habitat diversity in the Kopački Rit Nature Park (Croatian Danube Region). (A flóra és vegetáció változatossága a Kopácsi-réten (Horvátország)).

Raca, I., Ljubisavljević, I., Miljković, M., Jušković, M. & Ranđelović, V.: Morpho-anatomical differentiation of the southeast European population of Crocus heuffelianus Herb. (Iridaceae). (A kárpáti sáfrány délkelet-európai populációinak morfológiai és anatómiai eltérései).

Rédei T., Csecserits A., Lhotsky B. & Botta-Dukát Z.: A botanikai kutatásokhoz használatos adatbázisok helyzete Magyarországon. (The actual status of botanical databases in Hungary).

Rudolf K., Morschhauser T. & Pál-Fám F.: Makrogomba előfordulási adatok egy belső-csereháti fás legelőről. (Records of macrofungi from a wood pasture in the Belső-Cserehát).

Sinigla M., Lőkös L. & Varga N.: Zuzmóflorisztikai kutatások a Balaton-felvidék keleti részén. (Floristical investigations of lichens in the eastern Balaton Uplands).

Šovran, S., Vidaković, D. & Krizmanić, J.: Desmids flora of fishpond Horgoš (Northern Serbia). (A horgosi halastavak Desmid-flórája).

Špoljarić Maronić, D., Žuna Pfeiffer, T., Kovačević, M., Zahirović, V., Stević, F. & Mihaljević, M.: Orchid diversity in a special habitat mosaic on the southern slopes of Požeška Gora hill (Croatia). (A horvátországi Požeška Gora élőhelymozaikjának orchideái).

Szalay P., Saláta D. & Biró M.: Történeti információk hozzárendelése aktuális élőhelytérképek­hez. (Integration of historical information into actual habitat maps).

Tokár B., Csontos B., Malatinszky Á. & Barina Z.: Medvehagyma-gyűjtési szokások elemzése és a gyűjtés hatásainak vizsgálata a populációk reprodukciós sikerére. (Collecting of wild garlic and its effects for the plants reproduction).

Tóth Zs., Nagy J. Gy. & Fogarasi G.: Florisztikai adatok a Jászságból (2009–2013). (Floristic data of Jászság (2009–2013)).

Trenyik P., Szirmai O., Demeter A. & Czóbel Sz.: Idős természetközeli kocsánytalan tölgyes állományok egészségi állapotának műszeres vizsgálata. (Instrumental analysis of the health status in old natural sessile oak stands).

Urbán S.: Növényritkaságok a Közép-Tisza-vidéken. (Rare plants of the Middle Tisza region).

Varga Z., Béregi B., Balogh R. & Matus G.: Nyílt homoki gyepek ismételt magkészlet elemzése legelt és bekerített állományokban. (Repeated seed bank analysis in grazed and fenced stands of open sandy grasslands).

Vasas G. & Locsmándi Cs.: Gombagénbank a Magyar Természettudományi Múzeum Növény­tárában. (Genetic Resource Collection of fungi at the Botanical Department of the Hungarian Natural History Museum (BP)).

Vidaković, D., Krizmanić, J., Subakov-Simić, G. & Karadžić, V.: First report and distribution of invasive species Actinocyclus normanii f. subsalsa Hustedt in Serbia. (Egy invazív algafaj (Actinocyclus normanii f. subsalsa) megjelenése Szerbiában).

Wirth T., Kovács D. & Csiky J.: Magánkertek flórájának vizsgálata: mennyiben befolyásolják a kertek Pécs flóráját. (Flora survey of private gardens: how much the species of private gardens influence the total number of vascular flora in Pécs).

Csatolmány: